iWater

Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?

iWater

Hur säkrar och kontrollerar vi kvaliteten på vår viktigaste naturtillgång: rent vatten?

Utmaning

Identifiera och mäta viktiga substanser i stadens sjöar, vattendrag och vattenförsörjningssystem. Dagens miljöövervakning av stadens vatten bygger till största del på manuell provtagning i fält och analys i laboratorier, vilket inte alltid ger den rumsliga och tidsmässiga upplösning som krävs för ett kostnadseffektivt åtgärdsarbete.

En molnbaserad sensorteknologi och artificiell intelligens som identifierar förändringar i vattnet – till exempel algblomning, bakterier eller utsläpp från industrier. Tjänsten möjliggör tidig upptäckt och snabba insatser mot föroreningar av dricksvatten.

Projektet är inne i fas 2 och delfinansierad av Vinnova

Stockholms stad (Miljöförvaltningen), Stockholm Vatten och avfall AB, Ericsson, Telia, KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet

  • Projektet drivs med stöd från Vinnova.
  • Projektägare Miljöförvaltningen Stockholms stad

 

 

Projektledare
Maya Militell – Stockholm stad
maya.miltell@stockholm.se

Övrig projektgrupp

Bin Xiao – Ericsson

Carlo Fischione och Viktoria Fodor – KTH

Gia Destouni och Zahra Kalantari – SU

Mats Eriksson – LiU

Marie J. Karlsson, Joakim Strandh och Henrik Werner – Telia

Tommy Giertz – SVOA

Juha Salonsaari – Stockholms stad, miljöförvaltningen

Mer om vattenkvalitet

God vattenstatus är ett viktigt och prioriterat område av såväl Stockholms stad som EU. För att säkerställa att stadens vattendrag bibehåller god kvalitet och följer EUs vattendirektiv kan sensorer eller annan teknik användas för att mäta vattensammansättningen i realtid. Data som samlas in kan sedan tillgängliggöras för allmänheten i realtid. På detta sätt blir vattenstatusen i staden enkel att följa. Data som produceras kan vidare användas som underlag för simulering av exempelvis effekter av nybyggnation i närheten av vattendrag.

 

 

För att säkerställa att dricksvattnet alltid håller hög kvalitet skulle kontinuerliga mätningar av föroreningar kunna ske vilka jämförs mot de krav som ställs på vattenkvaliteten. Detta skulle göra det möjligt att identifiera och åtgärda utsläpp tidigt så att påverkan på vattenkvaliteten minimeras. En kontinuerligt hög vattenkvalitet kan även minska risken för att sjukdomar sprids och därmed risken att epidemier bryter ut. Om vattenkvaliteten kan mätas på flera ställen underlättar det identifieringen av i vilket områden ett problem med vattenkvaliteten har uppstått, vilket i sin tur underlättar åtgärder så att påverkan på dricksvattnet kan minimeras.

Dokument

Dela demoprojektet