Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Digitala vägar till ökad trygghetskänsla och vårdkvalitet

Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Digitala vägar till ökad trygghetskänsla och vårdkvalitet

Utmaning

Med många olika inblandade vårdaktörer, nya digitala lösningar och höga krav på patient- och datasäkerhet skapas ett behov av nya arbetssätt och organisatoriska lösningar med patienten i fokus. Hur synkroniseras insatserna på ett tryggt vis för patienten?

Projektet syftar till att identifiera och utveckla befintliga och nya arbetssätt samt tekniska- och organisatoriska lösningar som skapar kvalitet och mervärde för patienten, bidrar till förbättrad arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet i de välfärdstjänster som erbjuds. Projektet består av två delar. I den ena delen genomförs en kartläggning av vård och omsorgsprocessen. Målsättningen är att synliggöra utmaningar, insikter och hinder för interorganisatorisk samordning och innovation. Den andra ska med utgångspunkt i processerna skapa en digital infrastruktur för säker överföring av data.

Projektmål 1 – Interorganisatorisk samordning kring användarcentrerad vård och omsorg

Projektet skall resultera i en kartläggning och beskrivning av:

  • processer, rutiner och verksamhetskrav men även de arbetssätt som vård och omsorgspersonalen beskriver utförs ute hos patienten,
  • insikter kring medarbetares, anhörigas och patienters upplevelse och behov i utförande och mottagande av vård och omsorg i hemmiljö,
  • befintliga digitala stödsystem och digitala kommunikationssystem som tidigare tagits fram men inte implementerats, och
  • en beskrivning av upplevda hinder för innovation såsom organisationslösningar, policy och kompensationsmodeller.

Projektet skall även skapa förutsättningar för erfarenhetsutbyte och lärande över organisatoriska gränser.  

Projektmål 2– digital infrastruktur

  • Säkerställa att man genom uppkopplingen når fram till personen.
  • Säkerställa att det är rätt person som lämnat rätt data.
  • Säkra att data kommer fram.
  • Säkerställa att data inte modifierats/hanterats av otillbörlig.
  • Visa på skalbarhet i lösningar.

Projektmål 1: Region Stockholm, Stockholms stad, Capio Närsjukvård AB, Cuviva AB och KTH.

Projektmål 2: Region Stockholm, RISE, Ericsson, Stokab, Telia, och KTH.

Medel (2msek) är beviljat av Vinnova till delprojekt 1 och startade i oktober 2019 och avslutas februari 2022.

Förstudiemedel (500 tkr, stödnivå 50 %) är beviljat av Vinnova till delprojekt 2.

Projektledare för delprojekt 1, Magnus Eneberg, menerberg@kth.se, 073-9442736

Projektledare för delprojekt 2, Rolf Blom, rolf.blom@ri.se

Dela demoprojektet