Partners

ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) är en pionjär med banbrytande teknik inom elektrifieringsprodukter, robotar, motorer och drivsystem, industriell automation och kraftnät. Vi betjänar kunder inom energi, industri samt transport och infrastruktur i hela världen. Med över 125 år av innovation skapar ABB idag framtiden inom industriell digitalisering samt driver energiomställningen och den fjärde industriella revolutionen. ABB verkar i över 100 länder och har ungefär 132 000 medarbetare. www.abb.com


Ericsson

Ericsson är världsledande inom kommunikationsteknik och tillhörande tjänster med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Vi har mer än 111.000 anställda och har sedan 1876 försett kunder i 180 länder med lösningar och tjänster. Tillsammans bygger vi en mer uppkopplad framtid där alla individer och alla branscher har möjlighet att nå sin fulla potential. Nettoomsättningen 2016 uppgick till 222.6 miljarder kronor (24,5 miljarder USD). Ericssons aktier är noterade på börserna NASDAQ OMX Stockholm och NASDAQ NewYork.  www.ericsson.com.


Scania

Scania är en världsledande leverantör av transportlösningar. Tillsammans med våra partners och kunder leder vi övergången till ett hållbart transportsystem. Under 2016 levererade vi 73 100 lastbilar, 8 300 bussar samt 7 800 industri- och marinmotorer till våra kunder. Vi omsatte närmare 104 miljarder kronor, varav 20 procent utgjordes av servicerelaterade tjänster. Scania grundades 1891 och finns idag representerat i mer än 100 länder, och har drygt 46 000 medarbetare. Forskning och utveckling är koncentrerad till Sverige, med filialer i Brasilien och Indien. Produktion sker i Europa, Latinamerika och Asien, med regionala produktcentra i Afrika, Asien och Eurasien. Scania ingår i Volkswagen Truck & Bus. www.scania.com.


Skanska

Skanska är ett av världens ledande projektutvecklings- och byggföretag med verksamhet inom hus- och anläggningsbyggande samt utveckling av bostäder och kommersiella lokaler. I Sverige har företaget cirka 9 600 medarbetare. Intäkterna för byggverksamheten uppgick 2016 till cirka 32 miljarder kronor. Verksamheten inom bostadsutveckling sålde under 2016 cirka 2 600 nya hem. Skanska erbjuder även tjänster inom offentlig privat samverkan.  www.skanska.se

 

Kungliga Tekniska högskolan – KTH

Sedan starten 1827 har KTH utvecklats till ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Tillsammans med näringsliv och samhälle arbetar KTH för hållbara lösningar på några av mänsklighetens största utmaningar: klimatförändringar, framtidens energiförsörjning, urbanisering och livskvalitet för en snabbt växande, åldrande befolkning. Våra fyra campus i regionen samlar över 12 000 heltidsstudenter, runt 2 000 doktorander och ungefär 3 700 heltidsanställda. www.kth.se.


Stockholms läns landsting

Stockholms läns landsting har till uppgift att ge invånarna i Stockholms län tillgång till en väl fungerande hälso- och sjukvård och kollektivtrafik. Landstinget ansvarar också för att skapa förutsättningar för regionens tillväxt och utveckling samt för att bidra till ett fritt och tillgängligt kulturliv i länet. Stockholms län är det snabbast växande länet i Sverige med ett ständigt inflöde av nya människor och nya företag. Här bor drygt två miljoner personer, en femtedel av Sveriges befolkning. Stockholms läns landsting har 43 000 egna anställda och tusentals fler hos olika leverantörer. www.sll.se.


Stockholms stad

Stockholm är en hållbar stad där människor vill bo, arbeta och leva. Med utgångspunkten från visionen om Ett Stockholm för alla pågår ett ambitiöst arbete för att utveckla framtidens stad till en socialt, ekonomiskt, ekologiskt och demokratiskt hållbar stad. Stockholm växer och stockholmarna blir allt fler. Därför pågår bygget av nya bostäder och ny infrastruktur men det behövs också fler skolor, parker, förskolor, bibliotek och idrottshallar. En viktig anledning till att vi gör så mycket på en gång är att vi sedan 2010 har blivit drygt 80 000 fler stockholmare, och ökningen fortsätter. År 2020 kommer Stockholms stad att vara en miljonstad. www.stockholm.se.


Vattenfall

Vattenfall är ett svenskt, statligt ägt energiföretag med ungefär 20 000 medarbetare och verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall fokuserar på tillväxt inom affärsområden som driver omställningen mot ett mer klimatsmart energisystem och därigenom tryggar en tillförlitlig och kostnadseffektiv energiförsörjning. Vattenfall är en av Europas största återförsäljare av värme och el och en av de största elproducenterna. Vattenfall har verksamhet inom alla delar av energivärdekedjan: från produktion, distribution till elhandel och försäljning. Världen är i stort behov av att hitta nya alternativa sätt för mer klimatsmart energiförsörjning och uppvärmning av hushåll, industrier och städer. Vårt mål är att vara fossilfritt inom en generation. Vi fokuserar på att utveckla kundnära energilösningar. Moderbolaget, Vattenfall AB, är helägt av svenska staten och har sitt huvudkontor i Solna.

www.vattenfall.se  www.vattenfall.com

 

 

Partners

ABB

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) is a pioneer of cutting-edge technology in electrification products, robots, motors and drives, industrial automation and power grids. We serve customers in energy, industry, transportation and infrastructure worldwide. With over 125 years of innovation, ABB today creates the future of industrial digitalization, driving the energy change and the fourth industrial revolution. ABB operates in more than 100 countries and has approximately 132,000 employees. www.abb.com


Ericsson

Ericsson is a world leader in communications technology and associated services with headquarters in Stockholm, Sweden. We have more than 111,000 employees and have since 1876 provided customers in 180 countries with solutions and services. Together we build a more connected future where all individuals and all industries are able to reach their full potential. Net sales in 2016 reached SEK 222.6 billion (USD 24.5 billion). Ericsson’s shares are listed on NASDAQ OMX Stockholm and NASDAQ NewYork.  www.ericsson.com.


Scania

Scania is a world-leading supplier of transport solutions. Together with our partners and customers, we lead the transition to a sustainable transport system. In 2016, we delivered 73 100 trucks, 8,300 buses and 7,800 industrial and marine engines to our customers. Our turnover was almost SEK 104 billion, of which 20 per cent consisted of service-related services. Scania was founded in 1891 and is today represented in more than 100 countries, with more than 46,000 employees. Research and development is concentrated in Sweden, with branches in Brazil and India. Production takes place in Europe, Latin America and Asia, with regional product centers in Africa, Asia and Eurasia. Scania is part of the Volkswagen Truck & Bus. www.scania.com.


Skanska

Skanska is one of the world’s leading project development and construction companies within housing and construction and development of residential and commercial premises. In Sweden, the company has approximately 9 600 employees. Revenue for construction activities are amounted to approximately 32 billion SEK in 2016. Housing development activities sold around 2,600 new homes in 2016. Skanska also offers public private partnership services. www.skanska.se

 

Royal Institute of Technology – KTH

Since the start in 1827, the Royal Institute of Technology (KTH) has evolved into one of Europe’s leading technical universities and an important arena for knowledge development. As Sweden’s largest university of technical research and education, we gather students, researchers and faculty from around the world. Together with business and society, KTH is working for sustainable solutions to some of humanity’s biggest challenges: climate change, the energy supply of the future, urbanization and quality of life for a fast-growing aging population. Our four campuses in the region gather over 12,000 full-time students, around 2,000 doctoral students and approximately 3,700 full-time employees. www.kth.se.


Stockholm County Council

Stockholm County Council has the mission of giving citizens in Stockholm County access to well-functioning healthcare and public transportation. The county council is also responsible for creating conditions for the region’s growth and development as well as contributing to a free and accessible cultural life in the county. Stockholm County is the fastest growing county in Sweden with a constant influx of new people and new companies. More than two million people live here, one fifth of Sweden’s population. Stockholm County Council has 43,000 own employees and thousands more at different suppliers.
 www.sll.se.


Stockholm City

Stockholm is a sustainable city where people want to work and live. Starting from the vision of a Stockholm for everyone, ambitious work is under way to develop the city of the future into a socially, economically, ecologically and democratically sustainable city. Stockholm is growing and the population is increasing. Consequently, new residential areas and new infrastructure are being built, but more schools, parks, preschools, libraries and gyms are also needed. One important reason why we are doing so much at once is that we have become more than 80,000 more Stockholmers since 2010, and the increase is continuing. By 2020, Stockholm’s city will have one million citizens. www.stockholm.se.


Vattenfall

Vattenfall is a Swedish state-owned energy company with approximately 20,000 employees and operations in Sweden, Germany, the Netherlands, Denmark, Great Britain and Finland. Vattenfall focuses on growth within business areas that drives the transition towards a more climate-friendly energy system, thereby ensuring a reliable and cost-effective energy supply. Vattenfall is one of Europe’s largest producers of electricity and the largest producer of heat. Vattenfall operates in all areas of the energy value chain: from production and distribution to electricity trading and sales. The world is in great need of finding new alternative ways for more climate-friendly energy supply and heating of households, industries and cities. Our goal is to be fossil free within a generation. We focus on developing customer-focused energy solutions. The Parent Company, Vattenfall AB, is 100% owned by the Swedish state, and its headquarters are located in Solna, Sweden.

www.vattenfall.se www.vattenfall.com