Kriterier för Demo

1 Utgår ifrån utmaningar identifierade av offentlig sektor och bidra till att uppfylla målen i regionens visioner och åstadkomma  invånarnytta.


2 Utvecklas av en projektgrupp bestående av flera av grundarna till Digital Demo Stockholm.


3 Utvecklar, testar och validerar skalbara lösningar baserade på digital teknik  i en reell geografisk miljö inom Stockholmsregionen.


4 Är externt finansierad av statlig FoI-finansiär och/eller EU:s ramprogram samt är ett tidsbegränsat FoU projekt.

5 Genomför effektmätning av invånarnytta och värde för offentlig sektor, verksamhetsmässigt och ekonomiskt.


6 Genererar forskning som validerar lösningen på kort och lång sikt. I första hand genom examensarbeten och/eller med studenter inom forskarutbildningen.


7 Är öppen och transparent .


8 Drar lärdomar från andra demos inom Digital Demo Stockholm.

 

Criteria for Demos

Based on challenges identified by the public sector and contributing to meeting the goals of the region’s visions and creating value for the citizens. 


Developed by a project team consisting of several founders of Digital Demo Stockholm.


Develop, test and validate scalable solutions based on digital technology in a real geographic environment within the Stockholm region.


Is externally funded by state-owned research and innovation financiers and/or European Union framework programme and is also a limited R&D-project.

Implement impact measurement of citizen benefit and value for the public sector, both organizational and financial.


Generate research which validates solutions both on short- and long term. The research should have connection to the demo, primarily through examination projects and or graduate students. 


Be open and transparent. 


Learn from other demos within Digital Demo Stockholm.