Design Thinking

Design thinking är en internationellt etablerad metod för kreativ problemlösning och skapar goda förutsättningar för tvärdisciplinärt arbete med samhällsutmaningar. Design thinking har utvecklats framförallt av de amerikanska designkonsulterna på IDEO och har senare erkänts och utvecklats av forskare på bland annat Stanford University och Hasso Plattner Institut i Berlin. Design thinking tar sig an en given utmaning genom 5 steg; Förstå, Avgränsa, Idégenerera, Bygga, Testa (på engelska: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)- vilka guidar arbetet inom DDS. En av de viktigaste aspekterna i design thinking är iteration, vilket syftar till att arbeta genom processens 5 steg flera gånger under arbetes gång. Iteration är även bakgrunden till mottot: Gör först, tänk, gör det igen.

FÖRESLÅ UTMANINGEN

Digital Demo Stockholm utgår ifrån politiskt förankrade visionsdokument så som stadens Vision 2040 – ett Stockholm för alla samt landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län samt andra strategi- och policydokument, t ex Stockholms stads ”Innovations­strategi (nov 2015)” och ”Strategi för smart och uppkopplad stad (april 2017)” och landstingets ”Digital innovationsagenda (dec 2016)”.

FÖRSTÅ

Förstå utmaningen utifrån användarnas perspektiv.

Första steget för att ta sig an en utmaning är att utveckla förståelse för användarna och deras behov. I ett tidigt skede i processen kan utmaningen inbegripa kontakt med flera målgrupper och typer av användare. Genom iteration i design thinking-processen utvecklas djupare förståelse för utmaningen, och hur relevanta lösningar behöver rikta sig mot en mer avgränsad användargrupp och möta deras specifika behov.

Checkfrågor: Vet vi tillräckligt mycket om behoven? Vilka målgrupper avses? Vilka strategier använder sig användarna av idag för att lösa sina utmaningar? Vad kan vi lära av extremanvändare? Behövs mer research? Finns andra initiativ att lära från?

DEFINIERA

Avgränsa utmaningen och formulera en problemställning.

Etablerad industri med teknik och industrialiseringskunskap bidrar tillsammans med berörd verksamhet med att fördjupa frågeställningarna utifrån vad tillgänglig teknik kan bidra med. Akademi bidrar med att tillföra tillgänglig kunskap inom området för att ytterligare fördjupa frågeställningen. Ett antal problemformuleringar definieras utifrån ett användarperspektiv – Point of View (POV´s).

Checkfrågor: Är frågeställningarna relevanta utifrån målgrupp? Är avgränsningen tillräcklig? Kan vi precisera ytterligare från ett användarperspektiv? Behövs iteration i ytterligare workshops?

IDÉGENERERA

Föreslå teknik för att möta utmaningen. Företagen bidrar med sin kunskap, forskning och erfarenhet av digitala lösningar. Akademin bidrar med den senaste forskningen inom aktuellt område. Berörd verksamhet bidrar med idéer och kravställning utifrån kunskap om verksamhet och nuvarande användarscenario.

Ett antal förslag till lösningar tas fram och utvecklas till ett fåtal bärande projektförslag.

Checkfrågor: Möter idéerna användarnas behov? Har de bärande projektförslagen utpekad projektledare från någon av grundar­organisationerna?

TA FRAM PROTOTYP

Forma projektgrupp, söka pengar och starta ett demoprojekt.

1 Bilda. Projektledaren bildar triple helix-grupp där representant från offentlig verksamhet agerar kravställare och är projektägare med stöd i sin lokala verksamhet. Projektledaren utses av projektägaren som utvecklar projektbeskrivning enligt kriterier för demo.

2 Initiera. Ansökan om extern finansiering färdigställs. Projektledaren är ansvarig för att hålla ihop ansökan och konsortiet.

3 Bygga. Avtal upprättas inom projektet. Tidplan upprättas som även omfattar effektmätning och kommuniceras till Think tank och kommunikationsrådet. Teknikval kommuniceras till Tekniska rådet.

Checkfrågor: Uppfyller förslaget kriterier för en demo?

TEST

Testa och validera tekniken. Vald digital lösning testas och valideras av projektgrupp och representanter från målgruppen genom workshops, presentationer, interaktiva användarstudier eller liknande forum vilka erbjuder användarna möjligheter att interagera med tekniken och dess effekter. Projektgruppen ansvarar för att lösningen utvärderas i enlighet med kriterier för demo.

Checkfrågor: Har lösningen testats av de tilltänkta användarna? Validerar projektgruppen lösningen utifrån effektmätning i linje med kriterier för demo?

Design Thinking

Design thinking is an internationally established methodology for creative problem solving, which creates great conditions for interdisciplinary collaborations to solve societal challenges. Design Thinking have foremost been developed by the American design consultants of IDEO, and have later been recognized and implemented by Stanford University and Hasso Plattner Institut in Berlin. Design thinking addresses the identified challenge through five steps, which are the corner stones of DDS: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test. One of the most central aspects of design thinking is iteration. Iteration refers to the cyclic process of the five steps in the challenge process. Iteration is also the origin for the design thinking motto: ”Do first, Think, Do again”.

 

IDENTIFY THE CHALLENGE

DDS is based on politically anchored visionary documents, such as Vision 2040 – a Stockholm for all and Stockholm County Council’s documents Future framework for the healthcare sector, and Regional program for traffic security, among other strategy- and policy documents like the Stockholm City ”Innovative ­strategy” (November 2015) and ”Strategy for a smart and connected city” (April 2017)”, and the Stockholm City Council’s ”Digital agenda of innovation” (December 2016).

 

EMPATHIZE

Understand the problem from a user perspective.

The first step of solving the problem is to develop an understanding for the users and their respective needs. In the initial stage of the process, the challenge may include contacts with multiple target groups and types of users. Through iteration of the design thinking process, a deeper understanding of the challenge is gained. In this process, an extended insight how to present relevant solutions tailored for the specific groups, emerges.

 

Questions: Do we have sufficient knowledge of the identified needs? Which are the target groups? Which are the current strategies among the users to solve their challenges? What can be learnt from the extreme users? Is more research needed? Which other initiatives can act as inspiration?

 

DEFINE

Delimit the challenge and formulate a problem.

Established industry harbouring technical- and industry insights, contribute with in-depth insights regarding the facilities of current technology, alongside the affected operations. The Academy contributes with post-doctoral research insights, enabling yet another depth aspect of the problem formulation, which are defined based on the user Point of View (POV’s).

 

Questions: Are the questions relevant to the target group? Are the delimitations sufficient? Is further specification from a user-perspective possible and needed? Is further workshop iteration needed?

IDEATE

Suggest technologies to meet the challenge.

The enterprises contribute with their knowledge, research and experience of digital solutions. The Academy contributes with the latest research within the relevant areas. Affected operations contribute with ideas and specification, based on operational insights and current user scenario.

 

Several motions for solutions are formulated and developed to a few buoyant project proposals.

 

Questions: Do the ideas meet the user-need? Do the buoyant ideas have an appointed project leader from any of the founding organisations?

 

PROTOTYPE

Form a project group, apply for funding and initiate a demo project.

 

  1. Form. The project manager forms a triple helix group where representatives from the public-sector acts as specifiers and project owners, supported by their own local operations. The project manager is appointed by the project owner, whom develops a problem formulation according to demo criterions.

 

  1. Initiate. Funding applications for external funding are completed. The project manager is responsible for application coherence and consortium.

 

  1. Build. Agreements are established within the project. A timeline, which also include a measurement of impact, is forwarded to the Think tank and the Communication Council. Technology questions are forwarded to the Technical Council.

 

Questions: Does the motion comply with criterions for a demo?

 

TEST

Test and validate the technology.

The digital solution of choice is tested and validated by the project group and representatives of the target group, through workshops, presentations, interactive user studies, and similar forums which offer users the opportunity to interact with the technology and its effects. The project group is responsible for solution compliance with demo criterions.

 

Questions: Have the solution been tested by the specific target users? Does the project group validate the solution based on power measurement in line with demo criteria?