Design Thinking – innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Med processen Design Thinking möter vi samhällsutmaningar med verktyg hämtade från designarbete. Openlab är en kreativ plattform där vi utforskar, testar och validerar innovativa lösningar med digital teknik. Digital Demo Stockholm utgår från trippel helix-modellen – en unik samverkan mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

Trippel helix är en arbetsmodell som utgår från samspelet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Metodiken utvecklades på 1990-talet med målsättningen att stimulera social och ekonomisk utveckling i samhället.

Digital Demo Stockholm fokuserar på tre gemensamma utmaningar inom följande tematiska områden:

Framtidens kommunikations- och logistiksystem - Regionen och staden ska erbjuda ett hållbart och välfungerande transport- och kommunikationssystem för flöden av personer och varor där klimatmål till 2030 kan uppnås. Deltagande aktörer ska bidra till detta genom att skapa effektivare, säkrare och mer miljöanpassat ekosystem för transporter och kommunikation, till exempel arbetar DDS med en projektidé avseende masshantering.

Platsoberoende vård och omsorg - Regionen och staden ska kunna erbjuda vård och omsorg till personer oavsett var de befinner sig, dvs. erbjuda frihet att leva ett rikt liv utifrån individuella förutsättningar utan bundenhet till specifika fysiska platser.

Klimatpositiv stadsexpansion - Regionen och staden ska arbeta med att med ökad kvalitet och minimerad klimatpåverkan öka tillväxten i en hållbar miljö i enlighet med agenda 2030-målen. Särskilt fokus ligger på resursförsörjning och -användning, avseende kritiska resurser som idag har betydande systemutmaningar i den urbana miljön, framför allt energi, vatten och mat, till exempel arbetar DDS med projektet energieffektiv vård och iWater.

Design thinking är en process för att ta sig an utmaningar på ett iterativt, utforskande sätt med verktyg hämtade från designarbete. I Digital Demo Stockholm används design thinking som processtöd med målet att testa och validera digital teknik. På så sätt skapas bättre förutsättningar för:

Det offentliga (staden och landstinget) att skapa en bättre förståelse för vad som ska upphandlas och därmed bättre kunna kravställa upphandlingar som tar tillvara på teknikens möjligheter genom att nya koncept för att lösa verksamhetens utmaningar testas och utvärderas.

Företagen att utveckla nya tekniska lösningar, erbjudanden och affärsmodeller med hjälp av en djupare förståelse för de komplexa utmaningar som en växande region står inför och vilka tjänster eller produkter som kommer efterfrågas av det offentliga.

Akademin att forma frågeställningar för forskning utifrån utmaningarna i den växande regionen samt att utbilda studenter med en starkare koppling till de framtida behov som identifieras.

Läs mer om design thinking här.

Openlab är en kreativ plattform för samverkan grundad och finansierad av Stockholms stad, Region Stockholm, Länsstyrelsen, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och KTH. Openlab sätter Stockholm i framkant i utvecklingen av teknisk och social innovation och erbjuder Digital Demo Stockholm en plattform för möten och stöd i processledning. Openlabs verksamhet vilar på design thinking, en process och metod för att ta sig an samhällsutmaningar och utveckla innovativa lösningar enligt principen ”Gör först – Tänk – Gör det igen”. Metodiken och de öppna och ändamålsenliga lokalerna på Openlab skapar förutsättningar för arbetet inom Digital Demo Stockholm att lyckas. Läs mer om Openlab.