Design Thinking – innovativa lösningar på samhällsutmaningar

Med processen Design Thinking möter vi samhällsutmaningar med verktyg hämtade från designarbete. Openlab är en kreativ plattform där vi utforskar, testar och validerar innovativa lösningar med digital teknik. Digital Demo Stockholm utgår från Triple Helix-modellen – en unik samverkan mellan offentlig verksamhet, akademi och näringsliv.

Triple Helix är en arbetsmodell som utgår från samspelet mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Metodiken utvecklades på 1990-talet med målsättningen att stimulera social och ekonomisk utveckling i samhället.

Digital Demo Stockholm har sex fokusområden för innovation, utveckling och forskning:

  1. Tillgång till rent vatten
  2. Trygghet och livskvalitet för äldre
  3. Hållbar transport
  4. Jämställdhet genom teknik
  5. Energieffektivitet
  6. Digital vård och omsorg

Design thinking är en process för att ta sig an utmaningar på ett iterativt, utforskande sätt med verktyg hämtade från designarbete. I Digital Demo Stockholm används design thinking som processtöd med målet att testa och validera digital teknik. På så sätt skapas bättre förutsättningar för:

Det offentliga (staden och landstinget) att skapa en bättre förståelse för vad som ska upphandlas och därmed bättre kunna kravställa upphandlingar som tar tillvara på teknikens möjligheter genom att nya koncept för att lösa verksamhetens utmaningar testas och utvärderas.

Företagen att utveckla nya tekniska lösningar, erbjudanden och affärsmodeller med hjälp av en djupare förståelse för de komplexa utmaningar som en växande region står inför och vilka tjänster eller produkter som kommer efterfrågas av det offentliga.

Akademin att forma frågeställningar för forskning utifrån utmaningarna i den växande regionen samt att utbilda studenter med en starkare koppling till de framtida behov som identifieras.

Läs mer om design thinking här.

Openlab är en kreativ plattform för samverkan grundad och finansierad av Stockholms stad, Region Stockholm, Länsstyrelsen, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och KTH. Openlab sätter Stockholm i framkant i utvecklingen av teknisk och social innovation och erbjuder Digital Demo Stockholm en plattform för möten och stöd i processledning. Openlabs verksamhet vilar på design thinking, en process och metod för att ta sig an samhällsutmaningar och utveckla innovativa lösningar enligt principen ”Gör först – Tänk – Gör det igen”. Metodiken och de öppna och ändamålsenliga lokalerna på Openlab skapar förutsättningar för arbetet inom Digital Demo Stockholm att lyckas. Läs mer om Openlab.