Design Thinking

Design thinking är en internationellt etablerad metod för kreativ problemlösning och skapar goda förutsättningar för tvärdisciplinärt arbete med samhällsutmaningar. Design thinking har utvecklats framförallt av de amerikanska designkonsulterna på IDEO och har senare erkänts och utvecklats av forskare på bland annat Stanford University och Hasso Plattner Institut i Berlin. Design thinking tar sig an en given utmaning genom 5 steg; Förstå, Avgränsa, Idégenerera, Bygga, Testa (på engelska: Empathize, Define, Ideate, Prototype, Test)- vilka guidar arbetet inom DDS. En av de viktigaste aspekterna i design thinking är iteration, vilket syftar till att arbeta genom processens 5 steg flera gånger under arbetes gång. Iteration är även bakgrunden till mottot: Gör först, tänk, gör det igen.

Digital Demo Stockholm utgår ifrån politiskt förankrade visionsdokument så som stadens Vision 2040 – ett Stockholm för alla samt landstingets Framtidsplan för hälso- och sjukvården och Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län samt andra strategi- och policydokument, t ex Stockholms stads ”Innovations­strategi (nov 2015)” och ”Strategi för smart och uppkopplad stad (april 2017)” och landstingets ”Digital innovationsagenda (dec 2016)”.

Förstå utmaningen utifrån användarnas perspektiv.

Första steget för att ta sig an en utmaning är att utveckla förståelse för användarna och deras behov. I ett tidigt skede i processen kan utmaningen inbegripa kontakt med flera målgrupper och typer av användare. Genom iteration i design thinking-processen utvecklas djupare förståelse för utmaningen, och hur relevanta lösningar behöver rikta sig mot en mer avgränsad användargrupp och möta deras specifika behov.

Checkfrågor: Vet vi tillräckligt mycket om behoven? Vilka målgrupper avses? Vilka strategier använder sig användarna av idag för att lösa sina utmaningar? Vad kan vi lära av extremanvändare? Behövs mer research? Finns andra initiativ att lära från?

Avgränsa utmaningen och formulera en problemställning.

Etablerad industri med teknik och industrialiseringskunskap bidrar tillsammans med berörd verksamhet med att fördjupa frågeställningarna utifrån vad tillgänglig teknik kan bidra med. Akademi bidrar med att tillföra tillgänglig kunskap inom området för att ytterligare fördjupa frågeställningen. Ett antal problemformuleringar definieras utifrån ett användarperspektiv – Point of View (POV´s).

Checkfrågor: Är frågeställningarna relevanta utifrån målgrupp? Är avgränsningen tillräcklig? Kan vi precisera ytterligare från ett användarperspektiv? Behövs iteration i ytterligare workshops?

Föreslå teknik för att möta utmaningen.

Företagen bidrar med sin kunskap, forskning och erfarenhet av digitala lösningar. Akademin bidrar med den senaste forskningen inom aktuellt område. Berörd verksamhet bidrar med idéer och kravställning utifrån kunskap om verksamhet och nuvarande användarscenario.

Ett antal förslag till lösningar tas fram och utvecklas till ett fåtal bärande projektförslag.

Checkfrågor: Möter idéerna användarnas behov? Har de bärande projektförslagen utpekad projektledare från någon av grundar­organisationerna?

Forma projektgrupp, söka pengar och starta ett demoprojekt.

1 Bilda. Projektledaren bildar triple helix-grupp där representant från offentlig verksamhet agerar kravställare och är projektägare med stöd i sin lokala verksamhet. Projektledaren utses av projektägaren som utvecklar projektbeskrivning enligt kriterier för demo.

2 Initiera. Ansökan om extern finansiering färdigställs. Projektledaren är ansvarig för att hålla ihop ansökan och konsortiet.

3 Bygga. Avtal upprättas inom projektet. Tidplan upprättas som även omfattar effektmätning och kommuniceras till Think tank och kommunikationsrådet. Teknikval kommuniceras till Tekniska rådet.

Checkfrågor: Uppfyller förslaget kriterier för en demo?

Testa och validera tekniken.

Vald digital lösning testas och valideras av projektgrupp och representanter från målgruppen genom workshops, presentationer, interaktiva användarstudier eller liknande forum vilka erbjuder användarna möjligheter att interagera med tekniken och dess effekter. Projektgruppen ansvarar för att lösningen utvärderas i enlighet med kriterier för demo.

Checkfrågor: Har lösningen testats av de tilltänkta användarna? Validerar projektgruppen lösningen utifrån effektmätning i linje med kriterier för demo?