Design Thinking

Openlab är en kreativ plattform för samverkan grundad och finansierad av Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Länsstyrelsen, Karolinska institutet, Stockholms universitet, Södertörns högskola och KTH. Openlab sätter Stockholm i framkant i utvecklingen av teknisk och social innovation och erbjuder Digital Demo Stockholm en plattform för möten och stöd i processledning. Openlabs verksamhet vilar på design thinking, en process och metod för att ta sig an samhällsutmaningar och utveckla innovativa lösningar enligt principen ”Gör först – Tänk – Gör det igen”. Metodiken och de öppna och ändamålsenliga lokalerna på Openlab skapar förutsättningar för arbetet inom Digital Demo Stockholm att lyckas. Läs mer om Openlab.

Design Thinking

Design thinking är en process för att ta sig an utmaningar på ett iterativt, utforskande sätt med verktyg hämtade från designarbete. I Digital Demo Stockholm används design thinking som processtöd  med målet att testa och validera digital teknik. På så sätt skapas bättre förutsättningar för:

Det offentliga (staden och landstinget) att skapa en bättre förståelse för vad som ska upphandlas och därmed bättre kunna kravställa upphandlingar som tar tillvara på teknikens möjligheter genom att nya koncept för att lösa verksamhetens utmaningar testas och utvärderas.

Företagen att utveckla nya tekniska lösningar, erbjudanden och affärsmodeller med hjälp av en djupare förståelse för de komplexa utmaningar som en växande region står inför och vilka tjänster eller produkter som kommer efterfrågas av det offentliga.

Akademin att forma frågeställningar för forskning utifrån utmaningarna i den växande regionen samt att utbilda studenter med en starkare koppling till de framtida behov som identifieras.


Mer om Design Thinking