Digitala innovationer som stärker samhället

Digital Demo Stockholm är ett innovationssamarbete som ska förbättra och underlätta för invånarna i Stockholmsregionen. Offentlig verksamhet, akademi och näringsliv – tillsammans gör vi Stockholm till världens smartaste stad 2040.

Digitala lösningar som underlättar

Digital Demo Stockholm arbetar utifrån trippel helix-modellen – offentlig verksamhet, akademi och näringsliv ska tillsammans lösa en rad samhällsutmaningar genom utveckling av smarta digitala funktioner. Samtidigt skapas det ny kunskap för framtida behov och ökade affärsmöjligheter. 

En av de aktuella samhällsutmaningarna är att skapa en trygg tillvaro för äldre invånare. Exempel på digitala lösningar kan vara teknik som underlättar i vardagen och som ökar möjligheten att känna gemenskap med andra människor.

En annan utmaning är den ansträngda trafiksituationen. En tänkbar digital lösning är att utveckla smarta trafikljus som förbättrar trafikflödet och ökar tillgängligheten för kollektivtrafiken.

Ett liv på lika villkor för utsatta grupper är också en utmaning där digitala lösningar kan bidra. Det kan handla om att skapa tillgång till digital teknik som ger möjligheter till framtidstro och trygghet.

Tillgången till rent vatten kan synas självklar men det är en utmaning att långsiktigt säkra vattenförsörjningen för regionen. Även här kan digital teknik användas, såväl för att effektivisera drift och underhåll som för att mäta kvalitet.

De digitala lösningarna växer fram i forsknings- och utvecklingsprojekt, så kallade demos, där forskare och tekniker samarbetar kring att utveckla användbar teknik. De tar fram lösningar som kan provas, demonstreras och utvärderas. När en demo visar goda resultat finns det förutsättningar att använda den på flera ställen, såväl i Stockholm som på andra platser i Sverige och globalt.

Digital Demo Stockholm startade 2016 och är ett samarbete som förväntas pågå under flera år.

En tanke är också att etablera ett dynamiskt ekosystem där innovationskraften bland stockholmarna tas tillvara. Därför ska Digital Demo Stockholm även samverka med olika centra, företag och forskare som kan bidra i utvecklingen av digitala lösningar.

Det tvärdisciplinära arbetssättet inom Digital Demo Stockholm utvecklas med stöd från Vinnova.

Organisation

Styrgrupp

Digital Demo Stockholms styrgrupp utgörs av representanter från verksamhetens olika partners.

Think tank

Think tank är utgångspunkten för Digital Demo Stockholms olika projekt och innovativa processer.

Kommunikationsråd

Ansvarar för kommunikationsstrategi, omvärldsbevakning, gemensam webb, övrigt gemensamt kommunikationsmaterial och gemensamma aktiviteter.