Organisation

Grundarna av initiativet Digital Demo Stockholm är ABB, Ericsson, Kungliga Tekniska högskolan -KTH, Scania, Skanska, Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Vattenfall. Dessa organisationer representeras i en styrgrupp, en Think tank och ett kommunikationsråd. Styrgruppen  tar inriktningsbeslut för fokusområden och demos. Think tank skapar förutsättningar för demoprojekt att lyckas genom arbete med finansieringsfrågor, mallar för avtal, modeller för effektmätning, metoder för workshopstöd, samt att skapa engagemang hos respektive organisation att bemanna demoprojekt.


Kommunikationsråd
Kommunikationsrådet  ansvarar för kommunikationsstrategi, omvärldsbevakning, gemensam webb, övrigt gemensamt kommunikationsmaterial och gemensamma aktiviteter


Tekniskt råd
Ett tekniskt råd  identifierar tekniska vägval för synergier utifrån frågeställningar som kommer upp i demos.


Policyråd
Ett policyråd klargör hur Digital Demo Stockholm ska förhålla sig till de verksamhetsmässiga, legala och kommersiella ramar som intressenterna måste uppfylla.