iWater


Framåt för iWater
iWater har nominerats till ”Best Sustainability Project” vid CIO Awards-galan i december.


Utmaning: Identifiera olika kemiska ämnen och patogener i hela livscykeln av stadens vattenförsörjningssystem. Vattenövervakning idag är i grunden beroende på manuell provtagning i fält och analys i laboratorier, vilket är en kostsam verksamhet med en förhöjd miljöbelastning på grund av transporter till och från provtagningsställen.

Lösning i tre delprojekt:

  • Vattenövervakning till och i Mälaren för att identifiera kemiska ämnen som påverkar vattenkvaliteten.
  • Övervakning av tryck i vattenledningar för att identifiera patogener.
  • Övervakning i avloppssystemet för att identifiera utsläpp från industrier m.fl.

Projektet drivs med stöd från Vinnova.

Projektägare Miljöförvaltningen Stockholms stad

Partners: Stockholms stad (Miljöförvaltningen), Stockholm Vatten och avfall AB, Ericsson, Telia, KTH, Stockholms universitet, Linköpings universitet

Status: Uppdrag i stadens KF-budget 2017. Styrgrupp inrättad som leds av förvaltningschef. Förstudie Fas 1 finansierad av Vinnova. Q4 2016 – nov 2017). Utveckling av konceptstudie, uppställning av IoT-arkitektur och plattformar (Ericsson IoT Accelerator och Microsoft Azure), anskaffning av sensorer (Libelium-enheter) och inledande av diskussioner med andra sensorleverantörer, utrullning av sensorer och integration till plattformar, utveckling av grundläggande användargränssnitt och grundläggande analys algoritmer.

Försök med sensorer vid Lovön levererar data. För närvarande förbereds för två nya ansökningar, Vinnova UDI-ansökan, till den 25 januari, och från Vinnova IoT, som stänger utlysningen i mars.

Projektgrupp iWater

Vladimir Cvetkovic, KTH

Professor i Vattenvårdsteknik

Mats Eriksson, Linköpings universitet

lektor och docent i tillämpad fysik

Carlo Fischione, KTH

Lektor och docent inom  el och reglerteknik

Viktoria Fodor, KTH

Professor i kommuikationsnätverk

Gia Destouni, Stockholms universitet

Professor i hydrologi, hydrogeologi och vattenresurser

Magnus Leonhardt, Telia

Strategichef Telia Sverige

Daniel Paska, Ericsson

Sustainability and corporate responsibility program manager for the Nordics and Central Asia. daniel.paska@ericsson.com

Juha Salonsaari, Stockholms stad

Projektledare inom Miljöförvaltningen

Henny Samuelsson, Stockholm Vatten och Avfall

Mer om vattenkvalitet

God vattenstatus är ett viktigt och prioriterat område av såväl Stockholms stad som EU. För att säkerställa att stadens vattendrag bibehåller god kvalitet och följer EUs vattendirektiv kan sensorer eller annan teknik användas för att mäta vattensammansättningen i realtid. Data som samlas in kan sedan tillgängliggöras för allmänheten i realtid. På detta sätt blir vattenstatusen i staden enkel att följa. Data som produceras kan vidare användas som underlag för simulering av exempelvis effekter av nybyggnation i närheten av vattendrag.

För att säkerställa att dricksvattnet alltid håller hög kvalitet skulle kontinuerliga mätningar av föroreningar kunna ske vilka jämförs mot de krav som ställs på vattenkvaliteten. Detta skulle göra det möjligt att identifiera och åtgärda utsläpp tidigt så att påverkan på vattenkvaliteten minimeras. En kontinuerligt hög vattenkvalitet kan även minska risken för att sjukdomar sprids och därmed risken att epidemier bryter ut. Om vattenkvaliteten kan mätas på flera ställen underlättar det identifieringen av i vilket områden ett problem med vattenkvaliteten har uppstått, vilket i sin tur underlättar åtgärder så att påverkan på dricksvattnet kan minimeras.

iWater dokument