Smarta lås inom Stockholms stads hemtjänst

Utmaning: Många äldre finner det olustigt att lämna hemnycklar till mer eller mindre okända personer. Hantering av nycklar inom hemtjänsten är resurskrävande.

Lösning: Genom att byta eller komplettera med digitala och nyckelfria lösningar finns stor potential för ökad effektivitet, sänkta kostnader samt ökad säkerhet och större självständighet för äldre.

Bakgrund: Ett av Stockholms stads verksamhetsmål är att alla äldre har en trygg ålderdom och får en omsorg av god kvalité. Som ett bidrag till att uppfylla detta verksamhetsmål har detta projekt som uppgift att ta fram underlag för en kommande upphandling av smarta lås inom Stockholms stads hemtjänst.

Genom att införa en digital låslösning uppnås:

  • Ökad trygghet och säkerhet för brukare med hemtjänst/ trygghetslarm.
  • Mer tid till omsorgsinsatser hos den enskilde.
  • Bättre psykosocial arbetsmiljö för anställda inom hemtjänsten.
  • Möjlighet till snabbare hjälp och åtgärder vid akuta händelser i hemmet.
  • Minskad miljöpåverkan.

Demonstrator

En utvärdering och jämförelse av olika leverantörers systemlösningar vad gäller gränssnitt och användarvänlighet har inte i en större skala tidigare genomförts. Som ett unikt test kommer därför projektet under september 2017 att genomföra en demonstrator med målsättningen att utvärdera påverkan och konsekvenser för hemtjänstutförare, brukare, Stockholms Stads Trygghetsjour och Stockholms Stad.

Den digitala låslösningen ska fungera bra för såväl fastighetsägare, olika typer av fastigheter och hemtjänstföretag, som för brukare och deras anhöriga. Målsättningen är även att förvärvad kunskap inom digitala lås ska kunna vara till nytta inom andra verksamheter inom Stockholms stad.

Projektorganisation och Finansiering

Projektgruppen består av medlemmar från Stockholms Stad, KTH, ABB, Skanska och låskonsulttjänster köpta av Certego.

Status: Uppdrag i stadens KF-budget 2017 och 2018. Styrgrupp inrättad som leds av förvaltningschef. Fas 1 av projektet är finansierad genom medel från Vinnova (900 tkr, stödnivå 29 %). En fortsättning i fas 2 sker med fokus på medarbetarna.

Under 2018 kommer projektet fokusera på den effekt som smarta lås kan ha avseende ökad säkerhet, trygghet och sänkta kostnader. Fas 2 kommer att projektledas av äldreförvaltningen. Projektplan under utarbetande. Finansiering saknas för fas 2.