Smarta lås inom Stockholms stads hemtjänst

Utmaning: Många äldre finner det olustigt att lämna hemnycklar till mer eller mindre okända personer. Hantering av nycklar inom hemtjänsten är resurskrävande.

Lösning: Genom att byta eller komplettera med digitala och nyckelfria lösningar finns stor potential för ökad effektivitet, sänkta kostnader samt ökad säkerhet och större självständighet för äldre.

Bakgrund: Ett av Stockholms stads verksamhetsmål är att alla äldre har en trygg ålderdom och får en omsorg av god kvalité. Som ett bidrag till att uppfylla detta verksamhetsmål har detta projekt tagit fram underlag för en kommande upphandling av smarta lås inom Stockholms stads hemtjänst.

Genom att införa en digital låslösning uppnås:

• Ökad trygghet och säkerhet för brukare med hemtjänst/ trygghetslarm.

• Mer tid till omsorgsinsatser hos den enskilde.

• Bättre psykosocial arbetsmiljö för anställda inom hemtjänsten.

• Möjlighet till snabbare hjälp och åtgärder vid akuta händelser i hemmet.

• Minskad miljöpåverkan.

Demonstrator

En utvärdering och jämförelse av olika leverantörers systemlösningar vad gäller gränssnitt och användarvänlighet har inte i en större skala tidigare genomförts. Som ett unikt test har därför projektet under september 2017 genomfört en demonstrator med målsättningen att utvärdera påverkan och konsekvenser för hemtjänstutförare, brukare, Stockholms Stads Trygghetsjour och Stockholms Stad.

En framtida digital låslösning ska fungera bra för såväl fastighetsägare, olika typer av fastigheter och hemtjänstföretag, som för brukare och deras anhöriga. Förvärvad kunskap inom digitala lås kommer även vara till nytta för andra verksamheter inom Stockholms stad.

Projektorganisation och Finansiering

Projektgruppen har under 2017 bestått av medlemmar från Stockholms Stad, KTH, ABB, Skanska och låskonsulttjänster köpta av Certego.

Status: Fas 1 av projektet är nu avslutad i och med att en rapport är överlämnad till Stockholms Stad. Fas 1 har varit delfinansierat genom medel från Vinnova (900 tkr, stödnivå 29 %). Fas 2 är delad i två delfaser, en upphandlingsfas och en fas med fokus på medarbetarna. Denna del av projektet kommer genomföras i Stockholms Stads egen regi och projektledas av äldreförvaltningen.

Under 2018 kommer projektet även fokusera på den effekt som smarta lås kan ha avseende ökad säkerhet, trygghet och sänkta kostnader.

Projektledare: Anna-Carin Busk, Skanska, anna.carin.busk@skanska.se