Tech10sta

Utmaning: Genom teknik motivera och engagera ungdomar att tillsammans utforska och se det praktiska värdet med kunskap.

Lösning: Den fysiska mötesplatsen och digitala skaparverkstaden ”Tech10sta” ska bidra till ökad kunskap om ICT hos unga i Tensta/Järva. Techgårdens olika tech-influerade fritidsaktiviteter ska stärka framtidsutsikterna hos unga, bidra till en meningsfull tillvaro samt utveckla ungas nätverk genom mentorskap.

Tech10sta ska kunna bidra positivt till unga i Järva på flera sätt:

  • Öka kunskapen om ICT och främja lärande och utforskande
  • Stärka ungdomar kring personlig utveckling och motivera till högre studier
  • Ta vara på ungas egna förmågor, initiativ och drivkrafter
  • Utveckla unga människors sociala nätverk genom mentorskap
  • Främja trygghet och ge unga något produktivt, meningsfullt och kul att göra efter skoltid
  • Skapa en jämställd mötesplats på lika villkor
  • Genom event och funktioner på Techgården skapa jobbmöjligheter Främja engagemang och delaktighet i samhället
  • Ge unga en plats att känna stolthet över

Status: Uppdrag i stadens KF-budget 2017 och 2018. Styrgrupp är inrättad som leds av Stadsdelsdirektör. Medel har kommit från Vinnovas satsning ”Verklighetslab” avseende förstudie (0,3 mnkr, stödnivå 100 %). Medel från stadens sociala investeringsfond. Projektplanen är beslutad. Lokal är inhyrd och öppnad. Verksamhet under uppbyggnad.

Projektgrupp Tech10sta

Kerem Özürküt, Stockholms stad

Projektledning, Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning

Mark Smith, KTH

Professor i Elektronik

Daniel Paska, Ericsson

Sustainability and corporate responsibility program manager for the Nordics and Central Asia. daniel.paska@ericsson.com

Mer om Techgården

Under våren 2015 föreslog stadsdelsförvaltningen Spånga-Tensta att ungdomar från ett ytterstadsområde skulle erbjudas sommarjobb i Stockholm Stads stadshus. Mot bakgrund av denna idé bildade stadsledningskontoret en ungdomskommission. Denna grupp arbetade under sommaren 2015. Ungdomskommissionen bestod av 13 feriearbetande ungdomar från Spånga-Tensta. De fick i uppdrag att göra en insats för ett socialt hållbart Stockholm, främst i Järvaområdet. Projektet syftade till att undersöka förutsättningarna för samverkan mellan ICT-klustret (informations- och kommunikationsteknikföretag i Kista industriområde) Stockholms stad och ungdomarna i Järva. Ungdomskomissionen genomförde studiebesök, workshops och intervjuer samt kartläggning av ICT-företagens ambitioner samt ungdomars drömmar och tankar om framtiden. En av de slutsatser som ungdomskomissionen kom fram till var att vissa ICT företag hade en önskan att bidra till ett bättre Järva. Företagen saknade dock en samverkande part inom Stockholms kommun.

Ungdomskommissionen kom samtidigt fram till att ungdomarna i området runt Järvafältet önskade sig en högteknolo­gisk ungdomsgård, en så kallad Tech-gård. Tech-gården ska främja att ungdomar inspireras till att utbilda sig inom ICT och erhålla mentorstöd från universitet och ICT-företag. Det som är det mest centrala, kopplat till problembilden med att det råder en avsaknad av strukturerade strategier för att främja kontakter mellan goda förebilder och ungdomar på väg ut i vuxenlivet, är att Tech-gården kommer att utgöra en naturlig mötesplats för ungdomar att träffa förebilder. Det som borgar för detta är att Tech-gårdens huvudsakliga verksamhet kommer att bedrivas i Tensta Torn, i samma byggnad som ett par hundra studenter kommer att bo. Dessa kommer med stor sannolikhet att besöka Tech-gården, de kommer också att engageras i att bidra till verksamhetsinnehållet i Tech-gården. På detta sätt knyts värdefulla band mellan unga studenter och ungdomar i Järva, band som kan vara avgörande för resten av livet för ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap.