Säker användarcentrerad vård och omsorg i hemmiljö

Ett stort antal aktörer samverkar kring insatser som möter patientens behov av vård- och omsorg, däribland SLL, flera kommuner och privata aktörer. Detta ställer höga krav på ett gott samspel och förutsättningar för kommunikation över organisatoriska gränser och att hänsyn tas till patient- och datasäkerhet. Det finns även ett behov av att utveckla befintliga och nya arbetssätt och organisatoriska lösningar för att underlätta en synkronisering av vård- och omsorgstjänster utifrån patientens behov. Projektet har ett fokus på sköra multisjuka patienter/brukare. Den övergripande målsättningen är att identifiera och utveckla befintliga och nya arbetssätt samt tekniska- och organisatoriska lösningar som skapar kvalitet och mervärde för patienten, bidrar till förbättrad arbetsmiljö samt kostnadseffektivitet i de välfärdstjänster som erbjuds.

Detta projekt består av två delar. I den ena delen genomförs en kartläggning av vård och omsorgsprocessen. Målsättningen är att synliggöra utmaningar, insikter och hinder för interorganisatorisk samordning och innovation. Den andra ska med utgångspunkt i processerna skapa en digital infrastruktur för säker överföring av data.

Projektmål interorganisatorisk samordning kring användarcentrerad vård och omsorg

  • Ökad förståelse av patient/brukare och medarbetares behov, upplevelse och kunskap i förverkligandet av en användarcentrerad, patientsäker och kostnadseffektiv vård och omsorg.
  • En kartläggning av vård och omsorgsprocessen med en beskrivning av utmaningar, insikter och hinder för interorganisatorisk samordning och innovation.
  • Kunskapsspridning och utveckling av tjänstedesignmetodik som stöd i utvecklingen av hälso-, sjukvårds- och omsorgssektorn.
  • Resultaten skall utgöra ett stöd i utvecklingen av nya arbetssätt, digitala- och organisatoriska lösningar.

Deltagande parter är Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Huddinge kommun och KTH.

Projektmål digital infrastruktur

  • Säkerställa att man genom uppkopplingen når fram till personen.
  • Säkerställa att det är rätt person som lämnat rätt data.
  • Säkra att data kommer fram.
  • Säkerställa att data inte modifierats/hanterats av otillbörlig.
  • Visa på skalbarhet i lösningar.

Deltagande parter är Stockholms läns landsting, RISE, Ericsson, Stockholms stad, Stokab, Telia, ABB och KTH.

Status: Förstudiemedel (500 tkr, stödnivå 50 %) för delprojekt 1 är beviljat av Vinnova.

Projektledare: Magnus Eneberg, KTH, meneberg@kth.se