Vattenläckage

Utmaning att lösa

Långsiktigt förväntas vattenförbrukningen öka i Stockholm. Anledningen är en ökad befolkningsmängd men även ett ökat läckage. Genom att arbeta smartare med information om hur mycket vatten som transporteras och med vilket tryck transporten sker förväntas Stockholm Vatten och Avfall kunna hitta såväl strategier och direkta metoder som gör att vi kan arbeta på rätt sätt med en ökad förbrukning samt motverka ett stigande läckage inom vattenledningsnätet. Projektet kommer även att arbeta med lösningar hur kommunikation sker till abonnenter vid exempelvis störningar.

Lösning

Genom att placera sensorer i ledningsnätet, som i ett första läge är flödes- och tryckmätare, kan vi erhålla mycket detaljerad kunskap om förändringar i flödes- och tryckförhållandena inom det utvalda demoområdet. Därefter kommer högupplöst data från sensorerna att göras tillgänglig via ett öppet gränssnitt för intresserade leverantörer som vill arbeta med vår utmaning. Leverantörer och forskare kommer att visa existerande produkter och system, men även kunna använda projektets data för att utveckla ny metodik.

Förväntad effekt

Kunskapen om vad som sker med vattnet mellan vattenverket och konsumenten kommer att förbättras. Projektet kommer att vara en plattform för denna kunskapsökning inom Stockholm Vatten och Avfall men även för Sverige i övrigt. Vidare skall leverantörer visa hur man kan arbeta direkt med noggrannare analyser av förändringar i exempelvis tryck och flöde och då bättre kunna bestämma att en läcka har inträffat men även att kunna positionera läckan. Även exempel på hur information till konsumenter kan förändras och förbättras kommer att visas i projektet.

Tidsram

Under våren 2017 har en förstudie genomförts och under hösten projekteras lösningen. Byggande av sensorer kommer att starta under vintern 2018 och demon planeras vara i drift vår/sommar 2018. Parallellt arbetar vi med dialogmöten där leverantörer och forskare bjuds in och diskussioner sker av möjliga lösningar.

Deltagande organisationer

För närvarande är Stockholm Vatten och Avfall och Tyréns direkt engagerade i projektet. I samband med byggandet kommer en av våra entreprenörer att engageras i projektet. Vi har även genomfört några träffar med KTH Vattencenter för att hitta samarbeten mellan projektet och KTH. Vid ett första dialogmöte deltog drygt 20-talet leverantörer och forskare. Vi kommer även att diskutera samarbete med andra va-organisationer och RISE.

Projektledare namn org. Adress

PL: Tommy Giertz Stockholm Vatten och Avfall tommy.giertz@svoa.se